• Ukończyła  studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie
  • 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP.
  • 2-letni kurs w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™. Prowadzący: Michael Mokrus https://interp.pl/index.html 
  • Roczne Studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia (300 godzin dydaktycznych) https://towarzystwologoterapii.pl/

w tracie

  • Dwumodułowego kursu zaawansowanego dla Praktyków NARM™ – Regulacja neuroafektywna przy pomocy dotyku. Prowadzący: Michael Mokrus https://michaelmokrus.de/

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Odbyła staż na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi (270 godzin). Członek nadzwyczajny Towarzystwa Logoterapii i Noo – Psychosomatyki.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.
Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości. Od ponad 10 lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat.

Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Posiada duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyte jako stażysta i prowadząca różnotematyczne spotkania rozwojowe oraz warsztaty i wykłady.

Pasjonuje się człowiekiem, uwielbia czytać, a podróże są jej ciągle realizowanym marzeniem.

W Centrum prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par, rodzin oraz warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Absolwentka Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych ukończonej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego – dyplom z malarstwa.

Od wielu lat prowadzi warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadziła również pracownię plastyczną dla niepełnosprawnej młodzieży w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Specjalizuje się w rysunku portretowym oraz w sztalugowym malarstwie olejnym.

W CFR prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Kontakt ze specjalistą – klik

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na wydziałach Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ( specjalność: Public Relations) oraz Pedagogiki ( specjalność: pedagogika resocjalizacyjna). Ukończył również Szkołę Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym z elementami dialogu motywującego.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz ich bliskim. W roku 2000 współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień. Współpracuje również z Klubem Abstynenta „Ariadna” w Lubinie, w którym prowadzi zajęcia rozwojowe dla osób uzależnionych od alkoholu na poziomie pogłębionym.

Wolny czas spędza ze swoja Rodziną. Jego pasją są górskie wędrówki, biegi i jazda na rowerze. Słucha polskiej muzyki rockowej, miłośnik polskiego filmu.

W Centrum prowadzi terapię uzależnień – indywidualnie, grupy terapeutyczne, konsultacje z rodzicami, warsztaty i wykłady.

Kontakt ze specjalistą – klik

Ukończyła studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie kształciła się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest specjalistą wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy z małym dzieckiem i jego rodziną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii i edukacji osób z autyzmem. Ukończyła studium psychologii sądowej. Jest wieloletnim normalizatorem metod diagnostycznych Pracowni Testów Psychologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, z niepełnosprawnościami i ich rodzinami. Pracuje z dziećmi trudnościami adaptacyjnymi, wycofanymi, z niską samooceną, nadpobudliwymi, z problemami w zachowaniu.

Udziela pomocy osobom dorosłym  znajdującym się w kryzysie, nie radzącymi sobie ze stresem. Wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie.

W Centrum prowadzi diagnostykę dzieci, terapię dzieci oraz osób dorosłych, konsultacje z rodzicami. 

Kontakt ze specjalistą – klik

mgr Magdalena Howzan – Ptaszkowska, dietetyk kliniczny i bariatryczny, licencjonowany pedagog rodzinny, specjalista terapii pedagogicznej.

Absolwentka Akademii Dietetyki w Łodzi, Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Lesznie oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

W pracy zawodowej zajmuje się żywieniem klinicznym, prowadząc dietoterapię dorosłych i dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita
„J-elita”. Propagatorka i edukator zdrowego stylu życia, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, doskonalące warsztat pracy. Dietetyk bariatryczny
w Poradni Chirurgicznej oraz w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia
w Lubinie. Współpracuje z lekarzami różnych specjalności oraz psychologami
i specjalistami z zakresu psychoterapii, a jej szczególnym obszarem działalności jest prowadzenie pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, o szczególnych potrzebach żywieniowych.

Prowadzi skuteczną dietoterapię w:

– chirurgicznym leczeniu otyłości w zakresie przygotowania przed
i pooperacyjnego,

– chorobach tarczycy i chorobach autoimmunologicznych,

– chorobach metabolicznych i cukrzycy,

– chorobach przewodu pokarmowego,

– celiakii i zespole złego wchłaniania,

– chorobach onkologicznych,

– specyficznych potrzebach i zaburzeniach jedzenia u osób niepełnosprawnych
i ze spectrum autyzmu.

– zaburzeniach odżywiania: bulimii i anoreksji,

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Karolina Chorążewska – psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, teolog

Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, logopeda, oligofrenopedagog, teolog.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, które od dawna były moim marzeniem. W trakcie studiów odbyłam praktyki w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze gdzie pogłębiłam wiedzę praktyczną przy pracującym tam zespole specjalistów. Jestem długoletnim nauczycielem, teologiem, oligofrenopedagogiem i logopedą. Chętnie i z dużym zaangażowaniem zdobywa nową wiedzę.

Obecnie jako psycholog odbywam akredytowane szkolenie z psychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.

Do tej pory pracowałam głównie z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Swoje doświadczenie zdobywałam szczególnie w środowiskach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, biedy materialnej jak i moralnej. Pracowałam w szkołach jako nauczyciel, logopeda oraz prowadziłam zajęcia rewalidacyjne. W każdym z tych miejsc prowadziłam zajęcia dodatkowe mające na celu pracę z dziećmi najbardziej potrzebującymi dodatkowego wsparcia i troski, biorąc pod uwagę głównie ich stan psychiczny. Pracowałam jako kurator społeczny towarzysząc ludziom młodym i ich rodzinom w różnych ciężkich doświadczeniach ich życia. Praca z dziećmi i młodzieżą, oraz towarzyszenie im w trudnościach i sukcesach, to moja wielka radość, którą traktuję jako nieustanną przygodę życia.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

Terapeuta Biofeedback, oligofrenopedagog, nauczyciel, pedagog.

Magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz gimnastyki korekcyjnej. Aktualnie terapeuta Biofeedback, w trakcie kolejnych studiów podyplomowych na kierunkach – plastyka, technika. Obecnie zajmuję się terapią dzieci w spektrum autyzmu oraz pomaga ich rodzicom w troskach dnia codziennego. Swoją wiedzę wzbogacała pracując w dwóch przedszkolach miejskich w Lubinie. Odbyła liczne szkolenia: terapia SI, EEG Biofeedback oraz I stopień Handle w Centrum Rozwoju Relacji ,,Droga” prowadzonym przez Marię Dąbrowską – Jędral.

Terapia Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, która pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Polecana jest dla:

  • osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji
  • dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwości psychoruchowej/ADHD,ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres, depresji, zaburzeń snu, problemów logopedycznych, tików, zespołu Tourette`a.

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy /za pomocą pasty klejącej/ jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok. 40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu raz w tygodniu przez 45 min.

W Centrum prowadzi: terapię Biofeedback, terapię metodą TOMMATIS, konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu (wtorki i środy)

Kontakt ze specjalistą – klik

Coach kariery, mediator doradca zawodowy

Jestem certyfikowanym trenerem Kompasu Kariery, coachem kariery, doradcą zawodowym. Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość. Szkolenia z zakresu coach wise essentials,  coaching kariery, doradztwa zawodowego.

Obecnie studiuję na Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiach Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz uczestniczę w rocznym kursie Biblijnym przy Fundacji Edukacji i Dialogu.

25 letnie doświadczenie zawodowe i liczne kryzysy związane ze zmianą ścieżki zawodowej pozwalają mi na wspieranie innych z wiarą, że to co wydaje się niemożliwe jest drogą do sukcesu. Owoce mojej pracy w postaci wejścia na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych dały radość, poczucie wartości oraz spełnienia dla klientów.

Moją mocną stroną jest odwaga i determinacja, empatia, motywacja. Wartościami nadrzędnymi jest wiara, relacje, profesjonalizm.

W Centrum wspieram w konsultacjach mediacyjnych, coachingu oraz doradztwie zawodowym.

Kontakt ze specjalistą – klik

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie.

Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pracuje indywidualnie i grupowo w nurcie integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych.

Jest stałym współpracownikiem Centrum Pomocy Pedagogiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Centrum prowadzi terapię osób dorosłych – ONLINE

Kontakt ze specjalistą – klik

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Cały czas aktywnie uczestniczę w szkoleniach i kursach (m.in. Zarządzanie konfliktem i mediacje rówieśnicze, Terapia akceptacji i zaangażowania). Obecnie jako psychoterapeuta kształcę się w akredytowanej szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję głównie z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę poradnictwo dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach z dorastającymi dziećmi. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Doświadczenie jako psycholog zdobywałam w Fundacjach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkołach, MOW’ach. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, psychoedukację dla rodziców. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Organizowałam kolonie i wyjazdy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracowałam również na oddziale psychiatrii młodzieżowej w szpitalu w Zaborze.

W Centrum prowadzi psychoterapię młodzieży, konsultacje rodzicielskie ONLINE

Kontakt ze specjalistą – klik

Terapeuta, pedagog specjalny

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada  dyplom doktora  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończyła  Studia Podyplomowe z zakresu  „Pedagogiki korekcyjnej z integracją sensoryczną”,  „Edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu”, „Terapii rodzin”, „Doradztwa zawodowego”.

 W swojej dotychczasowej karierze zawodowej jest  mocno związana z osobami   niepełnosprawnymi oraz osobami posiadającymi  różnorakie dysfunkcje. Jej wcześniejsze wykształcenie medyczne (położnictwo), pozwala na holistyczne spojrzenie na osobę dziecka. Ponadto Jest nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem dydaktycznym.  Z powyższą sferą związane są jej publikacje.  Za swoją działalność   na terenie województwa dolnośląskiego – została  odznaczona odznaką „Przyjaciela dziecka” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  w Legnicy.

W Centrum prowadzi PrzedPrzedszkole, terapię pedagogiczną, konsultację rodzicielskie, terapię SI, trening umiejętności wychowawczych, doradztwo zawodowe, gimnastyka umysłu dla seniorów.

Kontakt ze specjalistą – klik

 

 

Logopeda, neurologopeda, pedagog, nauczyciel dyplomowany, filolog, tłumacz przysięgły. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych, wiele profesjonalnych kursów, szkoleń i warsztatów, podwyższających kompetencje i wiedzę z zakresu wykonywanej pracy.

Dąży do ciągłego doskonalenia zawodowego. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

Specjalizuje się w:

  • indywidualnej terapii zaburzeń mowy osób dorosłych i dzieci;
  • Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą;

Od ponad 20lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną z dorosłymi, seniorami i dziećmi: z mutyzmem wybiórczym, afazją, chorobami otępiennymi, niepłynnością mowy w tym jąkaniem i dyslalią;

Odbywała staże w szpitalu na oddziale neurologicznym we Wrocławiu i w Legnicy.

Pracuje w placówkach oświatowych, przychodni zdrowia, fundacjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Aby zwiększyć skuteczność terapii współpracuje z lekarzami, fizjoterapeutami i stomatologami.

Była inicjatorką i założycielką Stowarzyszenia działającego na rzecz niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci). Organizuje różnorodne formy pomocy na Ich rzecz. Wolontariuszka licznych akcji kresowych.

Kontakt ze specjalistą – klik